top of page

שאלות נפוצות

מהו הגישור? 
הליך לפתרון סכסוכים המונחה על ידי אדם נייטרלי שאין בידו להכריע בסכסוך אלא, לסייע לצדדים לנהל משא ומתן חופשי ולהגיע לידי הסכמה ליישוב הסכסוך. 

האם הפישור מוכר בחוק? 
הפישור מעוגן בסעיף 79 ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984, תקנות בתי המשפט (פישור), התשנ"ג- 1993, תקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), התשנ"ו- 1996. 

מהם תפקידי המגשר? 
המגשר אינו שופט או בורר ולכן אינו מכריע בסכסוך. המגשר מסייע לצדדים לנהל משא ומתן ולשפר את התקשורת ביניהם. המגשר מסייע ליצור חלופות לפתרון הסכסוך ולהגיע להסכמות. 

מי יגשר? 
מגשרי המרכז בוגרי הכשרות בגישור, שהינם בעלי מקצוע ומומחים מתחומים שונים לרבות עורכי- דין, פסיכולוגים, אנשי יהול ומנהל, יעוץ ארגוני ועיסקי, רואי חשבון וכיוצ"ב. 

האם חובה להשתתף בהליך? 
על פי החוק נדרשת הסכמת הצדדים להשתתפות בגישור. במהלך ישיבת הגישור הראשונה ניתן הסבר על ההליך. במידה והצדדים בחרו שלא להמשיך בגישור הם פטורים מכל תשלום! 

מה מקומם של בעלי הדין? 
הצדדים הם העיקר בגישור וסביבם הוא נסוב; ביניהם מתנהל מו"מ והם שקובעים את התוצאה. 

כמה זמן נמשך גישור ממוצע? 
הליך גישור ממוצע נמשך כ- 6-10 שעות (2-4 פגישות) ומסתיים תוך כחודש מיום התחלת הגישור. 

כמה עולה הליך גישור? 
תעריף הגישור נקבע לפי שעה/ ישיבה ובהתאם לסוג הסכסוך. התעריף נמסר לצדדים מראש. 

מהי תוצאת הגישור? 
הליך גישור מוצלח מסתיים בהסכם שניתן להגישו לבית המשפט על מנת שיקבל תוקף של פסק דין מחייב. שיעור ההצלחה במדינות המערב עומד על כ- 85%. 

האם אני חייב להתפשר? 
לא! הפשרה היא רק אחת התוצאות של הליך הגישור. במקרים רבים, הצדדים יוצרים פתרון טוב יותר מהפשרה מאפשרים המשך קיום מערכת יחסים ולעיתים בסיס לשיתוף פעולה בעתיד. 

האם ניתן להשתמש במידע שהתקבל בגישור? 
על כל הנאמר והמתרחש בגישור חלה סודיות ולא ניתן לעשות שימוש בדברים אלו כראיה בכל הליך משפטי אזרחי. 

היכן מתקיים הגישור? 
הגישורים מתקיימים בחדרי גישור נוחים במרכז הגישור ובאווירה נינוחה. חלק מהגישורים מתקיימים במשרדי המגשרים. ישיבות הגישור נקבעות בתיאום עם הצדדים. 

האם עורכי הדין נוכחים? מה תפקידם? 
הגמישות של הליך הגישור מאפשרת לצדדים לבחור האם ברצונם שעורכי דינם יהיו נוכחים. למרות שאין חובת נוכחות, אנו ממליצים שגם כאשר עורכי הדין לא נוכחים בפועל בגישור הם "יישארו בתמונה" על מנת שהצדדים יוכלו להיוועץ בהם במשך ההליך ובזמן גיבוש/ ניסוח ההסכמות. 

האם ניתן להתכונן לגישור? 
בהחלט! יש להחליט שרוצים להשתתף בגישור ולנהל משא ומתן עם הצד השני; יש להגדיר מה למעשה רוצים להשיג ולהכין לשם כך את כל החומר והמסמכים הדרושים. 

ואם הגישור נכשל? 
הגישור אינו חוסם בפני הצדדים את הדרך לבוררות או משפט- במידה וההליך נכשל. במקרה כזה התיק מוחזר למזכירות בית המשפט על מנת לשמור "על תורו" לדיון. 

מה תוקפו של הסדר הגישור? 
הליך גישור המסתיים בהסכם, לשביעות רצונם של הצדדים, יכול לבקשתם לקבל תוקף של פסק דין מחייב. יש להדגיש כי ניתן לעשות כאמור גם בהליך גישור שהסתיים בהסדר ושלא הוגשה בו כלל תביעה לבית משפט. 

 
בהצלחה בגישור!

bottom of page